Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CERI International sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Wersalskiej 6 kod 91-203,
  2. Inspektorem ochrony danych w CERI International sp. z o.o. jest pan Piotr Maślak, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem: iod@ceri.pl lub pisemnie na adres siedziby CERI International sp. z o.o. z dopiskiem inspektor ochrony danych.

Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. 221 Kodeksu pracy będą przetwarzane w celu:

  1. w zakresie wymienionym w art. 22(1) Kodeksu Pracy: Realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: art. 22(1) Kodeksu Pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. C Rozporządzenia Paramentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych).
  2. w zakresie imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu e-mail: Realizacji procesu preonboardingu
   i onboardingu, uruchamianego w przypadku pozytywnego zakończenia procesu rekrutacji i przyjęciu przez Panią/Pana oferty pracy (podstawa prawna: art. 22(1) Kodeksu Pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Paramentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych).

A jeżeli wyrazi Pani/Pan na to chęć i dobrowolną zgodę zawartą w formularzu lub dokumentach aplikacyjnych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także:

  1. W zakresie wizerunku, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. A rozporządzenia).
  2. W celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: 221 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. A rozporządzenia).

A jeżeli wyrazi Pani/Pan na to chęć i dobrowolną zgodę zawartą w formularzu lub dokumentach aplikacyjnych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także:

  1. W zakresie wizerunku, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. A rozporządzenia).
  2. W celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: 221 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. A rozporządzenia).

Jeżeli wyrazi Pani/Pan którąkolwiek z wyżej wskazanych zgód, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć w następujący sposób: wysyłając informację na adres hr@ceri.pl lub drogą pocztową na adres: Departament Rozwoju, Szkoleń i Rekrutacji CERI International ul. Wersalska 6 Łódź kod 91-203.

Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji i preonboardingu i onboardingu. Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w pkt. 3 i 4 powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).

Podanie innych danych niż w/w, jest wyłącznym i samodzielnym działaniem kandydatów i oznacza ich zgodę na przetwarzanie w podanym zakresie przez administratora.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji danego procesu rekrutacji oraz w celu realizacji procesu preonboardingu i onboardingu, uruchamianego w przypadku pozytywnego zakończenia danego procesu rekrutacji, będą przetwarzane do daty zakończenia tego procesu rekrutacji. Dane osobowe przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od daty udostępnienia dokumentów aplikacyjnych. Wyłącznie w przypadku pozytywnego zakończenia procesu rekrutacji, dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu preonboardingu i onboardingu. W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje lub wykorzystanie wizerunku dane te zostaną niezwłocznie usunięte. Twoje dane osobowe wynikające z dokumentów aplikacyjnych (w tym m.in. CV i list motywacyjny) będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z procesem rekrutacji, czyli przez okres 12 miesięcy.

Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą: pracownicy Departamentu Rozwoju, Szkoleń i Rekrutacji, Departament Administracji Personalnej, Wynagrodzeń i Operacji HR, kadra zarządzająca i kierownicza decydująca o zatrudnieniu, instytucje upoważnione z mocy prawa, inne organy posiadające upoważnienie prawne do przetwarzania, upoważnieni pracownicy jednostek organizacyjnych administratora, współpracownicy administratora, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc realizować swoje obowiązki, podmioty przetwarzające, którym zlecimy to zadanie, w tym dostawcy, podwykonawcy i klienci na rzecz, których podanie danych wymaga realizacji zawartych umów (w tym m.in. dostawcy usług służących rekrutacji).

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Informuję, iż Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.