Polityka EKO

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza POLITYKA EKO (zwana dalej POLITYKĄ EKO) określa zasady postępowania w CERI International Sp. z o.o. (zwaną dalej CERI lub Spółka) i ma zastosowanie do wszystkich pracowników i dostawców zewnętrznych.
 2. Celem Polityki Eko jest przeciwdziałanie zmianom klimatu, działanie na rzecz zasobów naturalnych, jak i propagowanie oraz podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników.
 3. CERI International utworzy Community Eko otwarte dla każdego pracownika, w celu czuwania nad funkcjonowaniem polityki, pozyskiwania i wdrażania nowych pomysłów oraz inicjatyw.
 4. CERI International będzie obliczała ślad węglowy i dążyła do jego zmniejszenia w kolejnych latach podejmując działania proekologiczne.
 5. Ślad węglowy określa całkowitą emisję gazów cieplarnianych podczas pełnego cyklu życia produktu (przedsiębiorstwa). Jest on wyrażony jako ekwiwalent dwutlenku węgla na jednostkę funkcjonalną produktu (CO2e/jedn. funkcjonalna). Obliczenie śladu węglowego pozwala określić możliwości rozwoju, poprawy efektywności energetycznej firmy oraz wpływ na poprawę środowiska naturalnego.
 6. Wszystkie pomysły i działania będą brane pod uwagę, łącznie z wpływem finansowym na firmę.

II. Energia i zasoby naturalne

 1. Firma będzie dążyła do korzystania z „zielonych” źródeł energii elektrycznej – np. poprzez zapewnienie paneli fotowoltaicznych w lokalizacjach i innych działań.
 2. Firma zapewni oszczędniejszą gospodarkę zużycia wody poprzez: zastosowanie urządzeń takich jak – „inteligentne krany”, perlatory itp. oraz podnoszenie świadomości Pracowników.
 3. W lokalizacjach firmy, źródła światła będą stopniowo wymieniane na źródła energooszczędne (np. technika led bądź inne wprowadzane nowe rozwiązania). Przy projektowaniu nowych loklaizacji będą brane pod uwagę rozwiązania techniczne umożliwiające oszczędzanie energii elektrycznej np. poprzez czujniki natężenia oświetlenia.

III. Segregacja odpadów / stosowanie materiałów przyjaznych środowisku

 1. CERI International Sp. z o. o. do końca 2. kwartału 2021 roku zapewni segregację odpadów we wszystkich lokalizacjach.
 2. Materiały biurowe stosowane na terenie firmy w miarę możliwości będą wykonane z materiałów przyjaznych środowisku.
 3. Materiały marketingowe i promocyjne CERI będą wybierane i produkowane z uwzględnieniem ich przyjazności dla środowiska. Firma będzie preferować produkty biodegradowalne i będzie ograniczać zużycie papieru (np. ograniczenie drukowania dokumentów papierowych, produkcji wizytówek oraz ulotek papierowych).
 4. Wszelkie działania proekologiczne będą podejmowane zgodnie z określonym budżetem.

IV. Flota firmowe i podróże

 1. W skład floty samochodowej będą wchodziły samochody spełniające najwyższe standardy zużycia paliwa i emisji spalin do atmosfery określane przez zewnętrzne organy do tego uprawnione. W przyszłości, stopniowo, do floty będą wprowadzane samochody elektryczne i hybrydowe. Firma stawia sobie za cel wspieranie ekologicznych środków transportu przy dojeździe do pracy, w szczególności transportu rowerowego.
 2. CERI stawia sobie za cel promowanie używania elektronicznych narzędzi komunikacji, aby ograniczyć podróże służbowe. Firma będzie pracować nad rozwiązaniami typu ‘car sharing’ w celu lepszego wykorzystania zasobów przy podróżach pracowników między lokalizacjami.

V. Współpraca z firmami zewnętrznymi

 1. CERI będzie preferować dostawców, którzy w swoim działaniu uwzględniają potrzebę ochrony środowiska. Firma aktywnie będzie pytać dostawców o ich działania w tej dziedzinie i uwzględniać taką aktywność przy decyzji o współpracy.

VI. Zdrowie

 1. CERI stawia sobie za cel zwiększanie świadomości i promocję działań prozdrowotnych wśród swoich Pracowników poprzez takie inicjatywy, jak:
  – Finansowanie sekcji sportowych,
  – Organizacje szkoleń wewnętrznych z zakresu ergonomii stanowisk pracy,
  – Współfinansowanie opieki zdrowotnej.