CZYM JEST AKREDYTYWA?

Akredytywa jako forma płatności w rozliczeniach zarówno zagranicznych jak i krajowych. Jest ona wykorzystywana przy zawieraniu transakcji, którym towarzyszą różne zwiększone ryzyka. To znaczy, że akredytywa znajduje zastosowanie tam, gdzie firma nie ma pełnego zaufania do kontrahenta i chce ograniczyć ryzyko niezapłacenia za sprzedany towar lub wykonanie usługi. Zapewnia ona wysoki poziom bezpieczeństwa, gdy precyzyjnie określi się jej warunki i dobór wymaganych dokumentów.

Akredytywa znajduje zastosowanie zwykle w trzech sytuacjach:

1) gdy mamy do czynienia z nowym kontrahentem, do którego nie ma się jeszcze pełnego zaufania, a więc przy nawiązaniu stosunków handlowych;

2) przy „niepełnym zaufaniu” – gdy strony już łączą stosunki handlowe, ale istnieje wątpliwość co do wykonania zobowiązania przez którąkolwiek ze stron (przykładowo sytuacja polityczna bądź ekonomiczna kraju importera nie jest ustabilizowana, a więc i ryzyko zagrożenia spłaty należności jest większe);

3) przy dużych transakcjach, gdy kontrahenci dążą do najbezpieczniejszego rozliczenia kontraktu (np. gdy polityka danego kraju nie pozwala na obrót obcą walutą bez kontroli państwa).

W praktyce, eksporter przedstawia bankowi wszystkie, wymagane akredytywą, dokumenty dotyczące towarów (usług). Upoważniony bank (otwierający, potwierdzający lub negocjujący) po sprawdzeniu dokumentów pod względem ich zgodności z warunkami akredytywy podejmuje decyzję odnośnie płatności z tytułu akredytywy. Inicjatorem akredytyw jest importer, i to w jego interesie leży właściwy dobór oraz bardzo szczegółowe określenie wymaganych dokumentów w zależności od specyfiki przedmiotu transakcji. Indywidualne sformułowanie warunków akredytywy ma decydujące znaczenie dla ograniczenia ryzyka i dlatego najlepiej, jeżeli wszystkie te kwestie będą uregulowane w kontrakcie. 

Podmiotami uczestniczącymi w realizacji akredytywy w operacjach zagranicznych są:

  • zleceniodawca będący importerem,
  • bank importera otwierający akredytywę,
  • bank eksportera realizujący akredytywę na zlecenie banku importera,
  • eksporter akredytywy,
  • bank pośredniczący (bank pośredniczący działa z zwykle na zlecenie banku importera; odbywa się to wówczas, gdy np. bank otwierający akredytywę nie ma w kraju eksportera swego banku korespondenta).